ROYAL
SLOT Gaming

တီထွင်၊တည်ြငိမ်၊တရားမျှတ

ေတာ်ဝင်အေြကာင်း

About
Royal

ေတာ်ဝင်စက်ကစားရုံဟာ2017ခုနစ်တွင်တည်ေထာင်ခဲ့သည်။ေစျးကွက်လိုအပ်ချက်နှင့်ေခတ်အလိုက်ေခါင်းစဉ်မျိုးစုံနှင့်ကစားနည်းမျိုးစုံကျားစက်၊ငါးဖမ်းစက်ဂိမ်းများကိုေထာက်ပံ့ေပးသည်။အာရှ၌အမည်တွင်ေသာစက်ဂိမ်းကုမ္ပဏီတစ်ခုြဖစ်သည်။

ဝန်ေဆာင်မှုအတိုင်းအတာ

Service
Scope

ဂိမ်းပစ္စည်းအမျိုးစုံ

ေခါင်းစဉ်မျိုးစုံနှင့်ကစားနည်းမျိုးစုံကျားစက်၊ငါးဖမ်းစက်ဂိမ်းများဟာသင့်အတွက်ကစားသူကိုစွဲေဆာင်ထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။လူကိုမေမ့နိုင်တဲ့ခံစားချက်ကိုေပးြခင်းေြကာင့်ေစျးကွက်၌ရလဒ်ေကာင်းများကိုရရှိခဲ့သည်။အာရှတိုက်၌ယှဉ်ြပိုင်မှုရှိိေသာစက်ဂိမ်းကုမ္ပဏီြဖစ်သည်။

ြကီးမားတဲ့အေနာက်စွန်း

စီးပွားေရးလည်ပတ်မှုတွင်သာမကထိန်းချုပ်ကိရိယာလည်းကွျန်ေတာ်တို့အေနာက်စွန်းစနစ်တွင်စုံလင်စွာရှိသည်။သင့်အတွက်နားလည်မှုနှင့်ကစားရုံလည်ပတ်မှုကိုအကဲြဖတ်ရန်အေထာက်အကူြပုသည်၊စီးပွားေရးရာ၌လည်းထိေရာက်စွာစီမံနိုင်သည်။

တစ်ရက်လုံးနည်းပညာေထာက်ပံ့သည်။

ကွျန်ေတာ်တို့၏ကွျမ်းကျင်မှုအသင်းေနာက်ကွယ်မှာရှိ၍အချိန်မေရွးကူညီဝန်ေဆာင်မှုကိုေပးနိုင်သည်၊ဂိမ်းကိုေချာေမွ့စွာကစားနိုင်ရန်ကွျန်ေတာ်တို့အာမခံပါသည်။

တရားမျှတြပီးလုံြခံုမှုရှိသည့်ဂိမ်း

ေကာင်းဆုံးအရည်အေသွးေကာင်းကိုေထာက်ပ့ံ၍နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်GLIကိုရရှိြပီး ေဖာက်သည်များအတွက်တရားမျှတမှုနှင့်လုံြခုံေသာဂိမ်းအေြကာင်းရာများကိုေပးသည်။

ဂိမ်းအားသာချက်

Features

01
ေငွေြကးမျိုးစံုကိုေထာက်ပံ့

ကွျန်ေတာ်တို့ဂိမ်းမီတီယာသည်ေငွေြကးမျိုးစုံနှင့်ဘာသာမျိုးစုံကိုေထာက်ပံ့ေပးသည်၊သင့်အတွက်နိုင်ငံတကာေစျးကွက်ကိုဝင်ေရာက်ရန်အေထာက်ကူြပု၍ေကာင်းြကိုးများစွာကိုရရှိနိုင်သည်။

02
ဘာသာစကားမျိုးစံုကိုေထာက်ပံ့

ကွျန်ေတာ်တို့ေဖာက်သည်လိုအပ်ချက်အလိုက်ဘာသာအသစ်ကိုလျင်ြမန်စွာအသစ်တိုးနိုင်သည်၊ေနာင်ကာလတွင်လည်းအသစ်တိုးသွားမှာြဖစ်သည်။

03
မီတီယာမျိုးစံုကိုေထာက်ပံ့

မီတီမျိုးစုံ၌ကစားနိုင်ရန်ကွျန်ေတာ်တို့HTML5ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။

04
ဂိမ်းပုံစံမျုိုးစုံ

နိုင်ငံတကာရိုးရာအလိုက်ေဒသခံနှင့်ကိုက်ညီေသာေခတ်မီဂိမ်းများနှင့်ကစားနည်းအသစ်များကိုတီထွင်ထားသည်။

ဂိမ်းကိုေထာက်ပံ့

75မျုိုး(1လ2မျုိုးတိုး)

တစ်လလျှင်ဂိမ်း2မျုိုးပုံမှန်အသစ်တိုးမည်။ကိုယ်စားလှယ်များကိုေထာက်ပံ့၍ကစားသူအသစ်ကိုဆွဲေဆာင်မည်။

တစ်ရက်လုံးနည်းပညာေထာက်ပံ့သည်။

24နာရီ

ကွျန်ေတာ်တို့၏ကွျမ်းကျင်မှုအသင်းေနာက်ကွယ်မှာရှိ၍အချိန်မေရွးကူညီဝန်ေဆာင်မှုကိုေပးနိုင်သည်၊ဂိမ်းကိုေချာေမွ့စွာကစားနိုင်ရန်ကွျန်ေတာ်တို့အာမခံပါသည်။

ေထာက်ပံ့သည့်စနစ်

4မျိုး

iOS、Android、Windows、HTML 5 ကိုေထာက်ပံ့

ြပုြပင်နှုန်း

99.99%

မှားယွင်းမှုမြဖစ်ေပါ်ခင်ြကိုတင်ကာကွယ်၍မှားယွင်းမှုြဖစ်ေပါ်ခဲ့လျှင်လည်းချက်ချင်းေြဖရှင်းနိုင်သည်၊ပုံမှန်အချိန်မှန်ေလ့ကျင့်၍မြကာခနစမ်းသပ်ကာဂိမ်းမီတီယာတည်ြငိမ်မှုရှိရန်အာမခံသည်။

ေထာက်ပ့ံတဲ့ဘာသာ

9+

လက်ရှိေထာက်ပ့ံသည့်ဘာသာမှာအဂင်္လိပ်၊ရိုးရာတရုတ်၊ ရိုးရှင်းေသာတရုတ််၊ထိုင်း၊ကိုးရီးယား၊ဂျပန်၊ြမန်မာ၊အင်ဒိုနီးရှား၊ဗီယက်နမ်...စသြဖင့်ဘာသာ။လိုအပ်ချက်အရအသစ်တိုးနိုင်သည်။

ေထာက်ပ့ံတဲ့ေငွေြကး

14မျိုး

လက်ရှိေထာက်ပ့ံသည့်ေငွေြကးမှာထိုင်ဝမ်ေဒါ်လာ၊ ေဟာင်ေကာင်ေဒါ်လာ၊ အင်ဒိုနီးရှားရူပီးယား၊ ဂျပန်ယန်း၊ ကိုရီးယားဝမ်၊ မေလးေဒါ်လာ၊ တရုတ်ေငွ၊ စင်ကာပူေဒါ်လာ၊ ထိုင်းဘတ်၊ အေမရိကန်ေဒါ်လာ၊ြမန်မာေငွ၊ဗီယက်နမ်ေဒါင်၊ အိနိ္ဒယရူပီး၊

ကစားသူလူဉီးေရ

20,000+

အဆင့်ြမင့်ဂိမ်း၊ တစ်လလျှင်ကစားသူလူဉီးေရ15~30% တိုးြမင့်

လက်တွဲေဖာ်

Partner