ေတာ်ဝင်အီလက်ထေရာနစ်

တီထွင်၊တည်ြငိမ်မှု၊တရားမျှတမှုနှင့်အရည်အေသွးေကာင်းမှုအေေပါ်မူတည်၍ေခါင်းစဉ်မျိုးစုံနှင့်ကစားနည်းမျိုးစုံကျားစက်၊ငါးဖမ်းစက်ဂိမ်းများကိုေထာက်ပံ့ေပးသည်။နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်GLIကိုရရှိြပီးခိုင်မာတဲ့ထုတ်ကုန်အရင်းအြမစ်များကိုေပးသည်။

73
မျုိုး
ဂိမ်းကိုေထာက်ပံ့
99.99
%
ြပုြပင်နှုန်း
24
နာရီ
အွန်းလိုင်းေပါ်ရှိဝန်ေဆာင်မှု
20,000
+
ကစားသူလူဉီးေရ

အထူးေရွးချယ်ေသာဂိမ်း

Recommended Game

ကျားစက်
မာကျန်ေပါသည် - မင်းမာကျန် ဘုရင်ဖြစ်ချင်လား။ "မာကျန်ေပါသည်" ကို စိန်ခေါ်လိုက်ကြရအောင်။
စည်းမျဉ်း1024ေြကာင်း
အြကီးဆုံးအဆ820X
ကျားစက်
Thor mengangkat tangannya untuk meledakkan banyak dan membawa Anda ke jalan untuk menjadi kaya
စည်းမျဉ်းနေရာတကာငွေပေးချေနိုင်သည်။
အြကီးဆုံးအဆ51000X
ငါးဖမ်းစက်
ေပျာ်ရွင်စွာငါးဖမ်းကာပင်လယ်၌လူြကီးလုပ်။
အြကီးဆုံးအဆ1800X
ကျားစက်
ပိရမစ်၌ေရှးေဟာင်းအီဂျစ်ယဉ်ေကျးမှု၏သမိုင်းေြကာင်းကိုရှာေဖွဖက်ရှု။
စည်းမျဉ်း243ေြကာင်း
အြကီးဆုံးအဆ10300X
ကျားစက်
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားလည်၍ အခမ်းအနားများတွင်ပါ ၀ င်ကာေပျာ်ရွှင်မှုကိုခံစား။
စည်းမျဉ်း50လမ်း
အြကီးဆုံးအဆ1000X
ကျားစက်
သင်ဂန္ထဝင်ကျားစက်ကိုြကိုက်ပါသလား။ကံေကာင်းအသီးကိုစမ်းြကည့်ပါ။လွယ်ကူစွာကစားနိုင်ြပီးအမှတ်လွယ်ကူစွာရယူနိုင်တဲ့ဂိမ်းတစ်မျိုးြဖစ်တယ်။
စည်းမျဉ်း40လမ်း
အြကီးဆုံးအဆ1000X
ကျားစက်
ဝူခုန်းအဖွဲ့ဟာမီးေတာင်ေအာက်သို့ေရာက်လာြခင်းဟာငှက်ေပျာ်ယက်ေတာင်ြဖင့်မီးေတာင်ကိုမီးြငိမ်းေစရန်ြဖစ်တယ်။ဝူခုန်းအဖွဲ့ဟာဒီအလုပ်ကိုြပီးေအာင်လုပ်ရမည်။
စည်းမျဉ်း1024ေြကာင်း
အြကီးဆုံးအဆ6400X
ကျားစက်
ဥစ္စာဓနဘုရားေရာက်လျှင်ကံေကာင်းမည်။ဥစ္စာဓနဘုရားေတွ့လျှင်ချမ်းသာမည်။
စည်းမျဉ်း40လမ်း
အြကီးဆုံးအဆ500X

ထူးဆန်းဆုလာဒ်

Mystery Jackpot

0123456789
0123456789
0123456789
,
0123456789
0123456789
0123456789
,
0123456789
0123456789
0123456789
စိတ်လှုပ်ရှားေစေသာထူးဆန်းဆုလာဒ်ကိုခံစားနိုင်

ဆုလာဒ်ဟာဂိမ်းအားလုံး၏အားေပးမှုမှရရှိသည်၊ဆုလာဒ်ဘယ်အချိန်ရရှိမလဲဆိုဘယ်သူမှမသိပါ။ေလာင်းေြကးချပါကလူတိုင်းြကီးမားတဲ့ဆုလာဒ်ကိုရရှိရန်အခွင့်ေရးရှိသည်။

01
ကိုယ်စားလှယ်အသီးသီးအတွက်စိတ်ြကိုက်သီးသန့်အပိုဆုလာဒ်စနစ်ကိုေပးနိုင်သည်။
02
စုစုေပါင်းသုံးေငွဆုလာဒ်
$ 814,508,775
03
ကျားစက်ဂိမ်းမျိုးစုံနှင့်ဆက်သွယ်
04
ေလာင်းေြကးပမာဏများေလ ဆုလာဒ်ရနိုင်ခွင့်များေလ

လပ်ဝင်အရုပ်ဆုလာဒ်

Fafa Lucky Doll Jackpot

ေငွများေသာလပ်ဝင်အရုပ်မှာေလာင်းေြကးပမာဏအလိုက်ဆုလာဒ်ြကီးကိုစုေဆာင်းသည်။ဂိမ်းမှJackpot၊လပ်ဝင်အရုပ်ကျရှိိ၊12ခုကံစမ်းေငွဒင်္ဂါး၊ဖဲဖွင့်လျှင်စတင်နိုင်ြခင်းကိုရမ်တမ်ဖွင့်မည််။ဆက်တိုက်ကံေကာင်းနိုင်၍ေလာင်းေြကးများလျှင်ဆုလာဒ်ရရှိခွင့်များနိုင်သည်။

ဂိမ်းအသစ်

New Game

လက်တွဲေဖာ်

Partner