ဗိုလ်ြကီးဟူး

လက်နက်ကိုကိုင်ကာဓားြပအလှံကိုထူလိုက်ပါ။ပင်လယ်ထဲရှိပန္တြမားတ့ိုကိုယူလိုက်ပါ။

အခမဲ့စမ်းကစား
အြကီးဆုံးအဆ

2500X

စည်းမျဉ်း

25လမ်း

အမျိုးစားကျားစက်
ထုတ်ေဝအချိန်2017
ဂိမ်းပါဝင်မှုပမာဏ17.2MB
ေထာက်ပံ့သည့်စနစ်
ေထာက်ပ့ံတဲ့ဘာသာ

သက်ဆိုင်ရာဂိမ်း

Related Games