ဟူးကဂိမ္း

မုဆိုးဟာေတာထဲ၌ေသနက်ကိုကိုင်ကာဥစ္စာကိုေစာင့်ဆိုင်းေနသည်။

အခမဲ့စမ်းကစား
အြကီးဆုံးအဆ

400X

စည်းမျဉ်း

50လမ်း

အမျိုးစားကျားစက်
ထုတ်ေဝအချိန်2017
ဂိမ်းပါဝင်မှုပမာဏ8.6MB
ေထာက်ပံ့သည့်စနစ်
ေထာက်ပ့ံတဲ့ဘာသာ

သက်ဆိုင်ရာဂိမ်း

Related Games