ခ်ိဳခ်ဥ္ဂိမ္း

ချိုချဉ်ရဲတိုက်ထဲတွင်ြကီးမားတဲ့တုတ်ချိုချဉ်ကိုြပုလုပ်။လူေတွဟာစားချင်လို့လာလိုက်မယ်။

အခမဲ့စမ်းကစား
အြကီးဆုံးအဆ

500X

စည်းမျဉ်း

40လမ်း

အမျိုးစားကျားစက်
ထုတ်ေဝအချိန်2017
ဂိမ်းပါဝင်မှုပမာဏ10.3MB
ေထာက်ပံ့သည့်စနစ်
ေထာက်ပ့ံတဲ့ဘာသာ

သက်ဆိုင်ရာဂိမ်း

Related Games