ေပါ်ပီ

ေပါ်ပီဟာအရွက်စိမ်းကိုစားြပီးလျှင်သာမန်လူထက်ြကီးမားေသာခွန်အားကိုရရှိိသည်။စားတာများေလအားများေလပါ။

အခမဲ့စမ်းကစား
အြကီးဆုံးအဆ

3000X

စည်းမျဉ်း

50လမ်း

အမျိုးစားကျားစက်
ထုတ်ေဝအချိန်2018
ဂိမ်းပါဝင်မှုပမာဏ9MB
ေထာက်ပံ့သည့်စနစ်
ေထာက်ပ့ံတဲ့ဘာသာ

သက်ဆိုင်ရာဂိမ်း

Related Games