ရူးမူးေသာပါေမာက္ခ

ရူးမူးတဲ့ပေရာ်ဖက်စာဟာအံ့ဪစရာေကာင်းတဲ့စမ်းသပ်မှုရလဒ်ရှိတယ်။သူဟာလူအြပင်ပုံစံကိုေြပာင်းလဲနိုင်သည်။

အခမဲ့စမ်းကစား
အြကီးဆုံးအဆ

8100X

စည်းမျဉ်း

1024ေြကာင်း

အမျိုးစားကျားစက်
ထုတ်ေဝအချိန်2018
ဂိမ်းပါဝင်မှုပမာဏ10.7MB
ေထာက်ပံ့သည့်စနစ်
ေထာက်ပ့ံတဲ့ဘာသာ

သက်ဆိုင်ရာဂိမ်း

Related Games