၇၂ေြပာင်း

ဝူခုန်းအဖွဲ့ဟာမီးေတာင်ေအာက်သို့ေရာက်လာြခင်းဟာငှက်ေပျာ်ယက်ေတာင်ြဖင့်မီးေတာင်ကိုမီးြငိမ်းေစရန်ြဖစ်တယ်။ဝူခုန်းအဖွဲ့ဟာဒီအလုပ်ကိုြပီးေအာင်လုပ်ရမည်။

အခမဲ့စမ်းကစား
အြကီးဆုံးအဆ

6400X

စည်းမျဉ်း

1024ေြကာင်း

အမျိုးစားကျားစက်
ထုတ်ေဝအချိန်2018
ဂိမ်းပါဝင်မှုပမာဏ11.7MB
ေထာက်ပံ့သည့်စနစ်
ေထာက်ပ့ံတဲ့ဘာသာ

သက်ဆိုင်ရာဂိမ်း

Related Games