စည်းစိမ်ဥစ္စာဘုရားသခင်

ဥစ္စာဓနဘုရားေရာက်လျှင်ကံေကာင်းမည်။ဥစ္စာဓနဘုရားေတွ့လျှင်ချမ်းသာမည်။

အခမဲ့စမ်းကစား
အြကီးဆုံးအဆ

500X

စည်းမျဉ်း

40လမ်း

အမျိုးစားကျားစက်
ထုတ်ေဝအချိန်2018
ဂိမ်းပါဝင်မှုပမာဏ12.8MB
ေထာက်ပံ့သည့်စနစ်
ေထာက်ပ့ံတဲ့ဘာသာ

သက်ဆိုင်ရာဂိမ်း

Related Games