ကံေကာင်းေသာနဂါး

နဂါးဟာလက်ရွင်တဲ့ေရှးေဟာင်းသတ္တဝါပါ။နဂါးထွက်ေပါ်လျှင်ကိစ္စြကီးြဖစ်ေပါ်ေတာ့မည်။

အခမဲ့စမ်းကစား
အြကီးဆုံးအဆ

500X

စည်းမျဉ်း

30လမ်း

အမျိုးစားကျားစက်
ထုတ်ေဝအချိန်2018
ဂိမ်းပါဝင်မှုပမာဏ9.3MB
ေထာက်ပံ့သည့်စနစ်
ေထာက်ပ့ံတဲ့ဘာသာ

သက်ဆိုင်ရာဂိမ်း

Related Games