နဂါးဘုရင်

တရုတ်ဒဏ္ဍရီမှတဆင့်နဂါးရှိေနရာကိုရှာေဖွ။နဂါးမင်းြကီးရဲ့အေစာင့်အေရှာက်ကိုေတာင်းဆို။

အခမဲ့စမ်းကစား
အြကီးဆုံးအဆ

14500X

စည်းမျဉ်း

243ေြကာင်း

အမျိုးစားကျားစက်
ထုတ်ေဝအချိန်2018
ဂိမ်းပါဝင်မှုပမာဏ9.9MB
ေထာက်ပံ့သည့်စနစ်
ေထာက်ပ့ံတဲ့ဘာသာ

သက်ဆိုင်ရာဂိမ်း

Related Games