ေငြထုတ္ပါတီပြဲ

ကွဲြပားတဲ့ေရွှတိုတမ်ကိုေရွးချယ်ပါ၊မတူတဲ့ဂိမ်းခံစားမှုကိုရရှိနိုင်သည်။

အခမဲ့စမ်းကစား
အြကီးဆုံးအဆ

1200X

စည်းမျဉ်း

243ေြကာင်း

အမျိုးစားကျားစက်
ထုတ်ေဝအချိန်2018
ဂိမ်းပါဝင်မှုပမာဏ10.5MB
ေထာက်ပံ့သည့်စနစ်
ေထာက်ပ့ံတဲ့ဘာသာ

သက်ဆိုင်ရာဂိမ်း

Related Games