ေမာ္ဆရာစတုိးဆုိင္

ထူးဆန်းတဲ့ေမှာ်ဆရာဆိုင်တွင်ထူးဆန်းတဲ့ေရွှေငွပတ္တြမားကိုရှာေဖွြကရေအာင်။

အခမဲ့စမ်းကစား
အြကီးဆုံးအဆ

7500X

စည်းမျဉ်း

1024ေြကာင်း

အမျိုးစားကျားစက်
ထုတ်ေဝအချိန်2019
ဂိမ်းပါဝင်မှုပမာဏ11.1MB
ေထာက်ပံ့သည့်စနစ်
ေထာက်ပ့ံတဲ့ဘာသာ

သက်ဆိုင်ရာဂိမ်း

Related Games