မစ္စတာေခြး

သစ္စာရှိတဲ့အိမ်ေမွးေခွးဟာကွျှန်ေတာ်တို့နှင့်အတူတကွေန၍အိမ်ဝန်းကိုေစာင့်ေရှာက်ေပးသည်။

အခမဲ့စမ်းကစား
အြကီးဆုံးအဆ

6700X

စည်းမျဉ်း

50လမ်း

အမျိုးစားကျားစက်
ထုတ်ေဝအချိန်2019
ဂိမ်းပါဝင်မှုပမာဏ10.8MB
ေထာက်ပံ့သည့်စနစ်
ေထာက်ပ့ံတဲ့ဘာသာ

သက်ဆိုင်ရာဂိမ်း

Related Games