ဒစ္စကိုည

ညေရာက်လျှင်ေပျာ်ြမူးရမည်။ဒစ္စကိုအကခန်းတွင်ေပျာ်ရွင်စွာကခုန်ြကပါ။

အခမဲ့စမ်းကစား
အြကီးဆုံးအဆ

800X

စည်းမျဉ်း

25လမ်း

အမျိုးစားကျားစက်
ထုတ်ေဝအချိန်2018
ဂိမ်းပါဝင်မှုပမာဏ9.4MB
ေထာက်ပံ့သည့်စနစ်
ေထာက်ပ့ံတဲ့ဘာသာ

သက်ဆိုင်ရာဂိမ်း

Related Games