ကြောက်မက်ဖွယ်ည

ြမို့ြပင်ရဲ့လယ်ေတာထဲတွင်ေသွးစုပ်ဖုတ်ေကာင်ရှိသည်။ေနထိုင်သူများဟာေြကာက်ေနြကသည်။

အခမဲ့စမ်းကစား
အြကီးဆုံးအဆ

5500X

စည်းမျဉ်း

25လမ်း

အမျိုးစားကျားစက်
ထုတ်ေဝအချိန်2018
ဂိမ်းပါဝင်မှုပမာဏ12.5MB
ေထာက်ပံ့သည့်စနစ်
ေထာက်ပ့ံတဲ့ဘာသာ

သက်ဆိုင်ရာဂိမ်း

Related Games