ဝူေမ႔ညံ

ဝူကျယ်ထန်းဟာတရုတ်သမိုင်းရှိဘုရင်ဘယ်လိုြဖစ်ေြကာင်းသိနားလည်ရမည်။

အခမဲ့စမ်းကစား
အြကီးဆုံးအဆ

6000X

စည်းမျဉ်း

50လမ်း

အမျိုးစားကျားစက်
ထုတ်ေဝအချိန်2020
ဂိမ်းပါဝင်မှုပမာဏ15.7MB
ေထာက်ပံ့သည့်စနစ်
ေထာက်ပ့ံတဲ့ဘာသာ

သက်ဆိုင်ရာဂိမ်း

Related Games