ဖူဝါးဖားဖား

တရုတ်ေဆာင်ပုဒ်ြဖစ်တဲ့ဖူဝါကကျွန်ေတာ်တို့ကိုကံေကာင်းေထာက်မေပးတယ်။

အခမဲ့စမ်းကစား
အြကီးဆုံးအဆ

4800X

စည်းမျဉ်း

243ေြကာင်း

အမျိုးစားကျားစက်
ထုတ်ေဝအချိန်2019
ဂိမ်းပါဝင်မှုပမာဏ17.3MB
ေထာက်ပံ့သည့်စနစ်
ေထာက်ပ့ံတဲ့ဘာသာ