တာဇံ

သစ်ေတာ၏သား တာဇံ သည်ေတာအုပ်ကိုြဖတ်ေကျာ်ေနသည်။ရိုင်းသင်္ကေတများကိုယူေဆာင်လာသည်။

အခမဲ့စမ်းကစား
အြကီးဆုံးအဆ

2600X

စည်းမျဉ်း

1024ေြကာင်း

အမျိုးစားကျားစက်
ထုတ်ေဝအချိန်2019
ဂိမ်းပါဝင်မှုပမာဏ12MB
ေထာက်ပံ့သည့်စနစ်
ေထာက်ပ့ံတဲ့ဘာသာ

သက်ဆိုင်ရာဂိမ်း

Related Games