ေမာ္စကိုင႐ုတ္သီး

ငရုတ်သီးရဲ့ပူစပ်မှုနဲ့အတူပါလာတဲ့ေအာင်ပွဲကိုခံစားြကပါစို့။

အခမဲ့စမ်းကစား
အြကီးဆုံးအဆ

500X

စည်းမျဉ်း

30လမ်း

အမျိုးစားကျားစက်
ထုတ်ေဝအချိန်2019
ဂိမ်းပါဝင်မှုပမာဏ12MB
ေထာက်ပံ့သည့်စနစ်
ေထာက်ပ့ံတဲ့ဘာသာ

သက်ဆိုင်ရာဂိမ်း

Related Games