ေရႊဝက္ေပါင္႔ၾကည္

အခမဲ့ဂိမ်းတွင်ေရွှတွင်းမှရိုင်းသင်္ကေတများကိုဆက်တိုက်ထုတ်လွတ်ကာြကီးမားတဲ့ေအာင်ပွဲကိုြပုလုပ်။

အခမဲ့စမ်းကစား
အြကီးဆုံးအဆ

11600X

စည်းမျဉ်း

243ေြကာင်း

အမျိုးစားကျားစက်
ထုတ်ေဝအချိန်2019
ဂိမ်းပါဝင်မှုပမာဏ11.2MB
ေထာက်ပံ့သည့်စနစ်
ေထာက်ပ့ံတဲ့ဘာသာ

သက်ဆိုင်ရာဂိမ်း

Related Games