နံပါတ္ ၇

ဆက်တိုက်အနိုင်ရကာရိုင်းသင်္ကေတများကိုြပုလုပ်လျှင်ဆုလာဒ်အြကီးကိုရနိုင်သည်။

အခမဲ့စမ်းကစား
အြကီးဆုံးအဆ

500X

စည်းမျဉ်း

25လမ်း

အမျိုးစားကျားစက်
ထုတ်ေဝအချိန်2020
ဂိမ်းပါဝင်မှုပမာဏ11.3MB
ေထာက်ပံ့သည့်စနစ်
ေထာက်ပ့ံတဲ့ဘာသာ

သက်ဆိုင်ရာဂိမ်း

Related Games