မိန္းကေလးနင္ဂ်ာ

ခွန်နိုးရီးြကီးမိန်းကေလးဟာေြခရာကိုလျို့ဝှက်ကာအခွန့်အေရးကိုေစာင့်ဆိုးေနသည်။

အခမဲ့စမ်းကစား
အြကီးဆုံးအဆ

4800X

စည်းမျဉ်း

243ေြကာင်း

အမျိုးစားကျားစက်
ထုတ်ေဝအချိန်2020
ဂိမ်းပါဝင်မှုပမာဏ14.3MB
ေထာက်ပံ့သည့်စနစ်
ေထာက်ပ့ံတဲ့ဘာသာ

သက်ဆိုင်ရာဂိမ်း

Related Games