ေဒါသအိုးဝက္ဝံ

အညိုေရာင်ဝက်ဝံသည်ေဒါသြကီး၍ကျပန်းေနရာသို့လက်ချလိုက်သည်။စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာေကာင်းသည်။

အခမဲ့စမ်းကစား
အြကီးဆုံးအဆ

900X

စည်းမျဉ်း

5လမ်း

အမျိုးစားကျားစက်
ထုတ်ေဝအချိန်2020
ဂိမ်းပါဝင်မှုပမာဏ14.5MB
ေထာက်ပံ့သည့်စနစ်
ေထာက်ပ့ံတဲ့ဘာသာ

သက်ဆိုင်ရာဂိမ်း

Related Games