ေရႊၾကက္ဖဂိမ္း

အင်တာနက်လိုင်းဆက်သွယ်မှုနည်းြဖင့်ဂိမ်းသို့အခမဲ့ဝင်ေရာက်ပါ။ဆက်သွယ်မှုများေလအနိုင်ရမှုများေလ။

အခမဲ့စမ်းကစား
အြကီးဆုံးအဆ

36900X

စည်းမျဉ်း

25လမ်း

အမျိုးစားကျားစက်
ထုတ်ေဝအချိန်2017
ဂိမ်းပါဝင်မှုပမာဏ11.1MB
ေထာက်ပံ့သည့်စနစ်
ေထာက်ပ့ံတဲ့ဘာသာ

သက်ဆိုင်ရာဂိမ်း

Related Games