ကခုန္ျခေသၤ႔

တရုတ်ြခေသင့်္အကယဉ်ေကျးမှုကိုအတူခံစားြကည့်ြကစို့။

အခမဲ့စမ်းကစား
အြကီးဆုံးအဆ

500X

စည်းမျဉ်း

50လမ်း

အမျိုးစားကျားစက်
ထုတ်ေဝအချိန်2020
ဂိမ်းပါဝင်မှုပမာဏ11.7MB
ေထာက်ပံ့သည့်စနစ်
ေထာက်ပ့ံတဲ့ဘာသာ