မီးြခစ်ေရာင်းေသာ မိန်းကေလး

ေဆာင်းရာသီတွင်မိန်းကေလးငယ်ကိုေနွးေစရန်မီးြခစ်ဆံကိုထွန်းေပးပါ။

အခမဲ့စမ်းကစား
အြကီးဆုံးအဆ

2000X

စည်းမျဉ်း

25လမ်း

အမျိုးစားကျားစက်
ထုတ်ေဝအချိန်2021.12.15
ဂိမ်းပါဝင်မှုပမာဏ18.4MB
ေထာက်ပံ့သည့်စနစ်
ေထာက်ပ့ံတဲ့ဘာသာ

သက်ဆိုင်ရာဂိမ်း

Related Games