ေမွာ္ပန္ဒါ

ဝါးေတာထဲ၌ပုန်းေနေသာဝက်ဝံကိုရှာေဖွလျှင်ြကီးမားတဲ့ေအာင်ပွဲကိုရရှိိနိုင်သည်။

အခမဲ့စမ်းကစား
အြကီးဆုံးအဆ

1000X

စည်းမျဉ်း

50လမ်း

အမျိုးစားကျားစက်
ထုတ်ေဝအချိန်2020
ဂိမ်းပါဝင်မှုပမာဏ9.9MB
ေထာက်ပံ့သည့်စနစ်
ေထာက်ပ့ံတဲ့ဘာသာ

သက်ဆိုင်ရာဂိမ်း

Related Games