ထိုက်ကျီ

ြဒပ်စင်၅ခုနှင့်ထိုင်ကျီဗားကွကိုေြပာင်းလဲ။

အခမဲ့စမ်းကစား
အြကီးဆုံးအဆ

200X

စည်းမျဉ်း

10လမ်း

အမျိုးစားကျားစက်
ထုတ်ေဝအချိန်2021.12.15
ဂိမ်းပါဝင်မှုပမာဏ11.3MB
ေထာက်ပံ့သည့်စနစ်
ေထာက်ပ့ံတဲ့ဘာသာ

သက်ဆိုင်ရာဂိမ်း

Related Games