အလီဘာဘာဂိမ္း

「နှမ်းနှမ်းတံကားဖွင့်」အားလီဗာဗာနှင့်အတူသဲကန္တရကိုြဖတ်ေကျာ်၍ထူးဆန်းတဲ့ေရွှေငွပန္တြမားတို့ကိုရှာေဖွြကရေအာင်။

အခမဲ့စမ်းကစား
အြကီးဆုံးအဆ

800X

စည်းမျဉ်း

50လမ်း

အမျိုးစားကျားစက်
ထုတ်ေဝအချိန်2017
ဂိမ်းပါဝင်မှုပမာဏ9.9MB
ေထာက်ပံ့သည့်စနစ်
ေထာက်ပ့ံတဲ့ဘာသာ

သက်ဆိုင်ရာဂိမ်း

Related Games