ဓနြကွက်

စည်းစိမ်ြကွက်ဟာ၊ဥစ္စာြကွယ်ဝသည်။လာဒ်ဝင်ေစသည်။စိတ်ြကည်ေစသည်။

အခမဲ့စမ်းကစား
အြကီးဆုံးအဆ

14400X

စည်းမျဉ်း

243~7776ေြကာင်း

အမျိုးစားကျားစက်
ထုတ်ေဝအချိန်2022.3.9
ဂိမ်းပါဝင်မှုပမာဏ11.3MB
ေထာက်ပံ့သည့်စနစ်
ေထာက်ပ့ံတဲ့ဘာသာ

သက်ဆိုင်ရာဂိမ်း

Related Games