ဂျီနီြမားသမား

မြားပစ်၍လူရိုင်းများကိုပစ်ပါရိုင်းအဖြစ်ပြောင်းကာအမှတ်လွယ်ရနိုင်သည်။

အခမဲ့စမ်းကစား
အြကီးဆုံးအဆ

500X

စည်းမျဉ်း

50လမ်း

အမျိုးစားကျားစက်
ထုတ်ေဝအချိန်2022.1.14
ဂိမ်းပါဝင်မှုပမာဏ14MB
ေထာက်ပံ့သည့်စနစ်
ေထာက်ပ့ံတဲ့ဘာသာ

သက်ဆိုင်ရာဂိမ်း

Related Games