ဝက်ဝံငယ်၏အင်ပါရာ

ဝက်ဝံကမ္ဘာတွင်ချို့သာတဲ့အနိုင်ကိုရရှိ။

အခမဲ့စမ်းကစား
အြကီးဆုံးအဆ

100X

စည်းမျဉ်း

50လမ်း

အမျိုးစားကျားစက်
ထုတ်ေဝအချိန်2021.12.15
ဂိမ်းပါဝင်မှုပမာဏ14.7MB
ေထာက်ပံ့သည့်စနစ်
ေထာက်ပ့ံတဲ့ဘာသာ

သက်ဆိုင်ရာဂိမ်း

Related Games