နဂါးမင္း 2

ေဝးကွာတဲ့ေတာထဲတွင်နဂါးဘုရင်ဖွတ်ထားတဲ့ေရွှေငွကိုလိုက်ရှာ။

အခမဲ့စမ်းကစား
အြကီးဆုံးအဆ

36200X

စည်းမျဉ်း

243ေြကာင်း

အမျိုးစားကျားစက်
ထုတ်ေဝအချိန်2022.2.18
ဂိမ်းပါဝင်မှုပမာဏ15.6MB
ေထာက်ပံ့သည့်စနစ်
ေထာက်ပ့ံတဲ့ဘာသာ

သက်ဆိုင်ရာဂိမ်း

Related Games