ဖာေရာဘုရင္ II

ဘယ်သူဒီေလာက်ထိသတိ္တရှိသလဲ။ေရှးေဟာင်းဖာေရာမင်း၏ြငိမ်းချမ်းတဲ့သင်္ချိုင်းဂူကိုဝင်ေရာက်တာ။

အခမဲ့စမ်းကစား
အြကီးဆုံးအဆ

17400X

စည်းမျဉ်း

243ေြကာင်း

အမျိုးစားကျားစက်
ထုတ်ေဝအချိန်2022.2.18
ဂိမ်းပါဝင်မှုပမာဏ17.6MB
ေထာက်ပံ့သည့်စနစ်
ေထာက်ပ့ံတဲ့ဘာသာ

သက်ဆိုင်ရာဂိမ်း

Related Games