နဂါးတို ့၏ဌာနီ

ဂန္ထဝင်ကျားစက်၊ေရာေနှာဆက်သွယ်လွယ်ကူ။

အခမဲ့စမ်းကစား
အြကီးဆုံးအဆ

88X

စည်းမျဉ်း

1လမ်း

အမျိုးစားကျားစက်
ထုတ်ေဝအချိန်2021
ဂိမ်းပါဝင်မှုပမာဏ8.4MB
ေထာက်ပံ့သည့်စနစ်
ေထာက်ပ့ံတဲ့ဘာသာ

သက်ဆိုင်ရာဂိမ်း

Related Games