သတင်း

News

2022.1.14
ကိုးကစ်ေမှာ်မင်းသမီးသည်ပုလဲလုံးြဖင့်အနာဂတ်ဆုလာဒ်ြကီးများကိုြကည့်ေပးသည်။

ပုလဲလုံးေဗဒင်၊အနာဂတ်ြကွယ်ဝမည်။ေငွရှာတဲ့လမ်းမှာကံေကာင်းကိန်းကိုေမဒီရာတွက်ေပးမယ်။


အေသးစိတ်မိတ်ဆက်

အခမဲ့စမ်းကစား