သတင်း

News

2021.01.01
လှည့်ပါလှည့်ပါေရာင်စုံနီယွန်မီးေလးေရပွဲစြကရေအာင်။【သက်တံ့ဝိုင်း】ထွက်ေပါ်။

စိတ်ေလျာ့ထားပါေရာင်စုံနီယွန်အလှကိုခံစားလိုက်ပါ။သင်္ေကတေပါ်တွင်အမှတ်တိုက်ရိုက်ေရးထည့်ထားသည်။ချိတ်ဆက်မှုေအာင်ြမင်ရင်အမှတ်တိုက်ရိုက်ေပးမည်။ကစားသူယင်းပွဲ၌အမှတ်ကိုတိုက်ရိုက်သိနိုင်သည်။အခမဲ့ဂိမ်းရှိရိုင်းသင်္ေကတသည်ရမှတ်ကို3ဆေြမှာက်မည်။အခမဲ့ဂိမ်းတွင်နိုင်မှတ်ပိုြမင့်သည်။ေရာင်စုံနီယွန်မီးေလးဟာဆုလာဒ်လာယူဖို့ေစာင့်ေနမယ်။


အေသးစိတ်မိတ်ဆက်

အခမဲ့စမ်းကစား