နဂါး၅ေကာင်

ဂန္ထဝင်ကျားစက်ဂိမ်း။နံဂါး၅ေကာင်ေအာ်လျှင်အနိုင်ရရှိေတာ့မည်။

အခမဲ့စမ်းကစား
အြကီးဆုံးအဆ

2600X

စည်းမျဉ်း

243ေြကာင်း

အမျိုးစားကျားစက်
ထုတ်ေဝအချိန်2018
ဂိမ်းပါဝင်မှုပမာဏ12.7MB
ေထာက်ပံ့သည့်စနစ်
ေထာက်ပ့ံတဲ့ဘာသာ

သက်ဆိုင်ရာဂိမ်း

Related Games