ေတာရုိင်းpanda ဝက်ဝံ

ြငိမ်သန့်တဲ့ဝါးအုပ်ထဲမှာဝက်ဝံေတွဟာေနထိုင်ကစားေနြကတယ်။

အခမဲ့စမ်းကစား
အြကီးဆုံးအဆ

500X

စည်းမျဉ်း

40လမ်း

အမျိုးစားကျားစက်
ထုတ်ေဝအချိန်2018
ဂိမ်းပါဝင်မှုပမာဏ14.6MB
ေထာက်ပံ့သည့်စနစ်
ေထာက်ပ့ံတဲ့ဘာသာ

သက်ဆိုင်ရာဂိမ်း

Related Games