သတၱဳတြင္းလုပ္သား ကိုဘလင္

ေတာင်ေပါ်ရှိေရွှတွင်းကိုေတွ့ရှိနိုင်ရန်အလုပ်သမားများအလုပ်ြကိုးစားေနြကသည်။

အခမဲ့စမ်းကစား
အြကီးဆုံးအဆ

1000X

စည်းမျဉ်း

30လမ်း

အမျိုးစားကျားစက်
ထုတ်ေဝအချိန်2018
ဂိမ်းပါဝင်မှုပမာဏ8.2MB
ေထာက်ပံ့သည့်စနစ်
ေထာက်ပ့ံတဲ့ဘာသာ

သက်ဆိုင်ရာဂိမ်း

Related Games