သတင်း

News

2021.12.15
SlotXဂရင်းပုံြပင်၊မိန်းကေလးနှင့်တူမီးြခစ်စံကိုထွန်းကာဆုေတာင်းရေအာင်။

မီးြခစ်စံကိုထွန်းကာေဆာင်းတွင်းမှာမိန်းကေလးကိုအေနွးေပး။အဆရိုင်းသင်္ေကတဟာဆုလာဒ်နှစ်ဆရေစမယ်။အခမဲ့ဂိမ်းအထူးအင်္ဂါရပ်တွင်မိန်းကေလးနှင့်တူမီးြခစ်စံကိုထွန်းလျှင်ရိုင်းသင်္ေကတများကိုိုထွန်းနိုင်သည်။ချမ်းေအးတဲ့ေဆာင်းတွင်းမှာမင်းနဲ့မိန်းကေလးကိုေမျှာ်လင့်ချက်ေတွေပးမည်။


အေသးစိတ်မိတ်ဆက်

အခမဲ့စမ်းကစား