ေရႊေမာ္ဆရာစတိုးဆုိင္

ေမှာ်ဆရာလာလျှင်ေဆးရည်ြဖင့်ေြပာင်းလဲ။

အခမဲ့စမ်းကစား
အြကီးဆုံးအဆ

5100X

စည်းမျဉ်း

1024ေြကာင်း

အမျိုးစားကျားစက်
ထုတ်ေဝအချိန်2022.3.9
ဂိမ်းပါဝင်မှုပမာဏ12.2MB
ေထာက်ပံ့သည့်စနစ်
ေထာက်ပ့ံတဲ့ဘာသာ

သက်ဆိုင်ရာဂိမ်း

Related Games